College Staff

Sr. No. Name Designation Photo
1. Sh. Akhilesh Verma Accountant
2. Sh. Madhusoodan Singh Head Clerk
3. Sh. Vishal Verma Clerk
4. Sh. Radhe Shyam Clerk
5. Sh. Anupam Yadav Clerk
6. Sh. Jitendra Kumar Clerk
7. Sh. Pavan Kumar Verma Clerk
8. Sh. Ankur Verma Clerk
09. Sh. Vinay Kumar Clerk
10. Smt. Ratan Kumari Ceteloger
11. Sh. Rajesh Baboo Library Clerk
12. Smt Kamlesh Ambedkar Library Clerk
13. Sh. Sandeep Kumar Library Clerk
14. Sh. Ambuj Dixit Library Clerk
15. Sh, Deepak Verma Library Clerk
16. Sh. Dheeraj Kumar Lab Assistant in Physics Department
17. Sh. Shyam Rang Gaur Lab Assistant in Chemistry Department
18. Sh. Aditydas Lab Assistant in Physics Department
19. Sh. Sanjay Kumar Lab Assistant in Zoology Department
20. Sh. Avnendra Mohan Verma Lab Assistant in Botany Department
21. Sh. Aman Verma Lab Assistant in Chemsitry Department

Student Important Link